Produkcja w zgodzie z naturą


Dziś idea bycia nowoczesnym w przemyśle, nie ogranicza się jedynie do posiadania innowacyjnego parku maszynowego. Równie ważna jest świadomość ekologiczna i racjonalne kształtowanie środowiska, gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz gospodarka odpadami i jego przetwórstwo czy recykling.

Aspekty ochrony środowiska wdrożone w naszej firmie to:
PRODUKTY - energooszczędne, o długiej żywotność, a zużyte w całości nadaje się do procesów odzysku (zarówno recykling materiałów z tworzyw sztucznych jak i elementów metalowych). Dodatkowo znakowane etykietą informacyjną, jako sprzęt elektryczny i elektroniczny.

PRODUKCJA - linia technologiczna spełniająca wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), nowoczesny park maszynowy, instalacje mało emisyjne, zarówno w zakresie emisji gazów, pyłów, hałasu jak i ścieków przemysłowych a technologia małoodpadowa.

EKSPLOATACJA ZAKŁADU - nie wymaga zużycia dużych ilości surowców naturalnych w tym paliw, wody i innych mediów, zorganizowana gospodarka wodno-ściekowa, niskie ryzyko poważnej awarii przemysłowej – wysoko zaawansowane zabezpieczenia ppoż. oraz ochrony przeciwporażeniowej

WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE - zatwierdzony Decyzją Starosty Oławskiego Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (współpraca z zakładami unieszkodliwiania) oraz przyjęta Informacja o odpadach innych niż niebezpieczne. Przyjęte Zgłoszenie instalacji emisji do powietrza do Starosty Oławskiego. Wydane Decyzją Starosty Oławskiego pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. Współpraca z Organizacją Odzysku w zakresie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wnoszone do Marszałka Dolnośląskiego sprawozdania o opłatach za korzystanie ze środowiska oraz roczne zestawienie o odpadach. Rejestracja w Krajowej Bazie KOBIZE.

Nasze wyroby i wszystkie działania na rzecz ochrony środowiska została dostrzeżona i doceniona logiem ZIELONA MARKA. Zielona Marka to niezależny Certyfikat wyróżniający przyjazne środowisku i człowiekowi produkty. Podkreśla energooszczędne cechy i korzyści ekonomiczne wynikające bezpośrednio z wyboru produktów oznaczonych tym logo. Spółki i produkty starające się o oznaczenie logiem Zielona Marka są oceniane w 11 kategoriach:
 • Zielona Energia - odnawialne i alternatywne źródła energii;
 • Zielone budownictwo - energooszczędne, przyjazne dla środowisku i człowieka budynki;
 • Zielony transport - alternatywne i tradycyjne pojazdy zasilane przyjaznymi dla środowiska źródłami energii;
 • Biotechnologia - wykorzystanie najnowszych rozwiązań naukowych w zakresie ochrony środowiska;
 • Technologia - zielony HI Tech w służbie dla środowiska i człowieka;
 • Software - systemy ograniczające zużycie energii, zwiększające efektywność, zmniejszające ilość odpadów, etc;
 • Media i Edukacja - działania promujące EKO styl życia, zielone technologie, etc;
 • Gospodarka odpadami - odzysk energii, rozwiązania dbające o czystość wody, powietrza i ziemi.
 • Produkty codziennego użytku - dające korzyści, mające pozytywny wpływ na człowieka i środowisko. Ułatwiają życie jednocześnie dbając o otaczające nas środowisko naturalne.
 • Produkty finansowe - ukierunkowane na inwestycje w zielone technologie i projekty przyjazne środowisku i człowiekowi.
 • Inne - niesklasyfikowane powyżej - charakteryzujące się ponadprzeciętnymi walorami z kilku powyższych kategorii.

Aktualnie firma WAŚ jest na etapie wdrażania systemu ISO 14001 z zakresu Zarządzania Środowiskowego.

powered by internet SEA and GEX